Consult
29 december 2016

4 belangrijke wijzigingen voor elke hr-afdeling in 2017

Vanaf 1 januari 2017 houdt u beter rekening met enkele nieuwigheden. Wij zetten alles op een rijtje.

1. Re-integratie van langdurig zieken

Het aantal langdurig zieken scheert hoge toppen. Om werknemers sneller weer aan het werk te krijgen, voorziet een nieuwe reglementering in een verplicht re-integratietraject in geval van langdurige ziekte.

Vanaf 1 januari 2017 zal een arbeidsongeschikte werknemer ongeacht de duur van zijn ongeschiktheid, een aanvraag tot re-integratie kunnen richten aan de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer. Deze laatste is de spin in het web met betrekking tot de procedure, de concrete invulling en de opvolging van het re-integratietraject.

Ook een werkgever kan na 4 maanden arbeidsongeschiktheid van de werknemer een verzoek tot dienst re-integratie doen. Na een re-integratiebeoordeling door de preventieadviseur-geneesheer en de eventuele opstelling van een re-integratieplan door de werkgever, kan de werknemer dan mogelijk tijdelijk in een aangepaste of andere job hervatten. Via de wet op de arbeidsovereenkomsten wordt er rechtszekerheid gecreëerd voor de werknemer in deze tussenperiode, bovendien komen er nieuwe regels rond ontslag om medische overmacht.

2. Wijzigingen voor jobstudenten

Vanaf 1 januari 2017 zullen studenten 475 uren aan de slag kunnen in de plaats van 50 werkdagen onder toepassing van de solidariteitsbijdrage. Dit geeft aan werkgevers die studenten willen inzetten wat meer flexibiliteit.

Deze nieuwe regeling veronderstelt natuurlijk een aangifte van de betrokken werknemer in Dimona onder het juiste statuut. Sinds 1 december kunnen werkgevers reeds “uren” reserveren in Dimona voor 2017. De teller die vandaag voorzien is op de website Student@work bevat ook uren in plaats van dagen.

3. Nieuwe loongrenzen

De loongrenzen van de arbeidsovereenkomstenwet wijzigen vanaf 1 januari 2017. Dit wil zeggen dat een scholingsbeding en een niet-concurrentiebeding pas geldig kunnen worden voorzien rekening houdend met de nieuwe loongrenzen. De loongrens voor het scholingsbeding en niet-concurrentiebeding is € 33 221 en de grens voor het niet-concurrentiebeding en het scheidsrechterlijk beding bedraagt € 66 441.

4. Nieuw maximumbedrag voor bonus

Heeft u een cao gesloten omtrent de niet-recurrent resultaatsgebonden bonus?  Het maximaal bedrag dat u in 2017 mag uitbetalen op basis van deze cao is € 3 255 euro. Hierop moet u 13,07 % RSZ bijdragen in te houden. Fiscaal wordt dus een bedrag vrijgesteld van € 2 830 euro.

Meer weten?

Contacteer ons.