Consult
1 juni 2017
Glijdende werkuren, win-win voor werkgever en werknemers
Glijdende werkuren, win-win voor werkgever en werknemers

Glijdende werkuren, win-win voor werkgever en werknemers

Bepalen uw werknemers zelf wanneer ze hun dagtaak aanvangen en eindigen, rekening houdend met de door u vastgelegde stamtijden? Zo kunnen uw werknemers beter hun werk en gezin combineren. Maar ook u speelt zo gemakkelijker in op de noden van uw klanten en zet uw personeel efficiënt in bij een wisselend werkvolume door de uitgestrektheid van de glijtijden.  Maar vooral, zo zijn uw werknemers dankzij de goede afstemming tussen werk en privé gelukkig op de werkvloer.

Wist u dat deze glijdende uurroosters tot voor kort niet wettelijk waren? Volgens de bepalingen van de wet op de arbeidsreglementen moesten niet alleen het begin- en einduur van de arbeidsdag maar ook het tijdstip en de duur van de pauzes opgenomen worden in het arbeidsreglement. Bij glijdende werktijden kan het begin- en einduur dagelijks variëren, weliswaar binnen bepaalde grenzen, zodat aan deze verplichting niet voldaan kan worden. Toch bestond er al jarenlang, onder bepaalde voorwaarden, een gedoogbeleid door de inspectie.

De Wet Werkbaar en Wendbaar Werk zorgt eindelijk voor een wettelijk kader van glijdende uurroosters. Hierdoor bepaalt de werknemer het begin en het einde van zijn arbeidsprestaties zelf, rekening houdend met de stam- en glijtijden, en met garantie op een gemiddeld loon.

  • Voor bestaande stelsels van glijtijden voorziet de wet een overgangsbepaling die een verdere toepassing toelaat, op voorwaarde dat op 30 juni 2017 een collectieve overeenkomst of het arbeidsreglement de bedrijfseigen toepassingsregels vervat.
  • Nieuwe regelingen van glijdende uurroosters, ingevoerd na 1 februari 2017 zullen wel getoetst worden aan de nieuwe regelgeving. Zo moeten voortaan de stam- en glijtijden uit een cao of het arbeidsreglement duidelijk blijken. Stamtijden zijn de vaste periodes waarbinnen de werknemer verplicht aanwezig is en ter beschikking staat van de werkgever. De glijtijden vormen de variabele periodes waarbinnen de werknemer niet alleen het begin en het einde van zijn arbeidsdag maar ook de pauzes zelf bepaalt.

Naargelang de vastgelegde stam- en glijtijden krijgt uw werknemer dus een zekere vrijheid om zijn arbeidstijd te spreiden. Deze vrijheid belet u niet om bepaalde permanentieregelingen in te voeren, de werktijd dient namelijk nog altijd afgestemd te worden op de bedrijfsorganisatie.

Baanbrekend en bijzonder interessant is de mogelijkheid om tot 45 uren per week te kunnen glijden met arbeidstijd zonder dat er sprake is van overuren. Deze optie is enkel voorbehouden voor ondernemingen die de nieuwe regeling van de glijtijden invoeren, naar aanleiding van de nieuwe wet, dus na 1 februari 2017. Een werkweek van 45 uren op initiatief van uw werknemer wordt dus mogelijk op voorwaarde dat de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur gerespecteerd blijft binnen de referteperiode. Dit is standaard een trimester, tenzij de sector of onderneming dit eventueel verlengt tot maximum één jaar.

De nieuwe wet schept dus een kader voor de toepassing van glijdende uurroosters, maar de ondernemingen kunnen het kader zelf inkleuren. Zo kan een cao of het arbeidsreglement de duur van de referteperiode waarbinnen de gemiddelde arbeidsduur wordt nageleefd, de wijze van tijdsopvolging voor elke werknemer afzonderlijk, de voorwaarden van recuperatie van meer gewerkte uren en het inhalen of recupereren in een volgende referteperiode van maximum 12 uren bepalen. Hierdoor kan u zelfs een regeling treffen rond het terugvorderen van loon bij een tekort aan arbeidsprestaties op het einde van de referteperiode.

 

Meer weten?

Contacteer ons.