Consult
15 november 2016

Pink Ribbon en Maggy De Block wijzen de weg naar re-integratie

Terug aan het werk gaan na een behandeling tegen bijvoorbeeld borstkanker, het is geen lachertje.  Pink Ribbon, de organisatie die via de bekende campagnes sensibiliseert en fondsen werft voor onderzoek, lanceerde de vraag naar betere begeleiding door werkgevers voor werknemers met borstkanker.

Ook Maggy De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, wil inzetten op een versterkt re-integratietraject na een (langere) periode van arbeidsongeschiktheid. Wat de drijfveer ook is – (ex)patiënten zich weer actief medewerker laten voelen, of het budget van de sociale zekerheid op orde houden - feit is dat de roep naar een degelijk re-integratiebeleid steeds luider klinkt. Bedrijven zullen daarin zeker een actieve rol te spelen hebben. En bij voorkeur nemen ze die evolutie proactief in handen.

Het risico: 3 maanden uit is definitief weg

Neem nu een vrouw die met borstkanker geconfronteerd werd. Ze is een hele tijd out.  Bij terugkeer komt ze tot de ontdekking dat de wereld niet heeft stilgestaan: een nieuw systeem werd geïmplementeerd, de taken herverdeeld, een leidinggevende die vooral weer zo snel mogelijk met een volledig team aan de slag wil ...  En ook zijzelf is veranderd, iets wat de collega’s wel begrijpen, die eerste dagen toch ...  Het zijn maar enkele voorbeelden waarmee de vrouw die een tijd uit roulatie was, bij terugkeer geconfronteerd wordt.
Hoe langer het duurt voor iemand na ziekteverzuim terugkeert naar zijn job, hoe moeilijker het wordt om die stap te zetten. Gezamenlijk onderzoek van Acerta en Idewe  wierp een verhelderend licht op de specifieke kenmerken van langere ziekteperiodes. Van zij die 3 maanden van het werk afwezig bleven door ziekte, keert minder dan 50 % terug. Een groot verlies met een dure rekening.

Succesvolle re-integratie start tussen maand 1 en maand 3

Zoals gezegd is de overheid al drukdoende een re-integratiebeleid uit te rollen. De insteek daarvan is vooral controlerend. Positieve actie ondernemen om de re-integratie van langdurig zieken vlotter te laten verlopen en aan te moedigen, kan de werkgever op zich nemen. Immers, elk teruggewonnen talent is evenveel waard als een succesvolle nieuwe aanwerving.

We waren als kind allemaal weleens ziek. Hoe fijn was het dan als er op woensdagmiddag een vriendje langskwam. Zo is het ook met zieke werknemers. Het re-integratieproces begint al tijdens de eerste periode van afwezigheid. En de eerste stap in dit traject is dat de leidinggevende ervoor zorgt de medewerker niet te vervreemden van zijn werkomgeving.   Dit doet de werkgever door  geregeld met hem of haar contact te houden via telefoon of op een andere manier. Een goede leidinggevende zal er daarom over waken om dergelijke gesprekken steeds te voeren vanuit een constructieve invalshoek, dus vanuit een gevoel van bezorgdheid voor het welzijn van zijn medewerker.  Waarbij hij kan aangeven dat hijzelf en de collega’s hopen dat de werknemer in de toekomst het werk zal kunnen hernemen en tijdig polst naar het tijdstip waarop het nuttig is hierrond concrete stappen te beginnen zetten. Leidinggevenden kunnen zo mee een draagvlak creëren voor een aanwezigheidsbeleid dat eenduidig en constructief is.

Een goede re-integratie is meteen de beste preventie

Het re-integratietraject begint dus duidelijk vooraleer de werknemer in staat zal zijn om daadwerkelijk zijn job te hervatten. Het traject naar effectieve re-integratie moet, om succesvol te kunnen zijn,  leiden tot een individuele oplossing. Met het oog op een goede en complete re-integratie, moeten werkgever en werknemer samen op zoek gaan naar een geïndividualiseerde aanpak met respect voor elkaars belangen en rekening houden met de noden en – misschien veranderde – wensen van de werknemer.

Een ervaren re-integratiecoach  is geen overbodige luxe

Een goede re-integratie vraagt immers  aandacht en  tijd maar vooral  specifieke vaardigheden.  Hr-partners die de hrm-evoluties uiteraard op de voet volgen, voorzien al in een dergelijke dienst.
De re-integratiecoach treedt op als  externe vertrouwenspersoon die de belangen en behoeften van elke partij in kaart brengt, objectiveert en op basis van deze uitgangspunten tot een re-integratietraject komt waarbij iedereen zich goed  voelt.  Op deze manier is de kans groter dat de medewerker zich opnieuw succesvol zal integreren in zijn werkomgeving en zijn talenten opnieuw maximaal zal (kunnen) inzetten.

Uit het voornoemde onderzoek van Idewe en Acerta blijkt dat het grootste percentage van langdurig verzuim voorkomt bij kankers en mentale stoornissen. Weer kunnen werken is voor die mensen een opsteker en net bij hen is het risico het grootst om te evolueren naar langdurige afwezigheid. Voldoende snel en effectief met re-integratie beginnen, kan dat patroon doorbreken. Door hier pro-actief op in te zetten, bewijzen werkgevers niet alleen Pink Ribbon en Maggy De Block een dienst maar ook zichzelf en hun medewerkers.

Inge Hennes, Beatrijs Stevens, Philip Deckers, Carine De Bruyn
Re-integratiecoaches van Acerta

Meer weten?

Contacteer ons.