Consult
18 oktober 2016

Wat staat in het begrotingsakkoord rond werkbaar en wendbaar werk?

Groot nieuws het afgelopen weekend: de begroting voor volgend jaar is rond. In het kielzog van het begrotingsakkoord werden een aantal maatregelen met betrekking tot wendbaar en werkbaar werk goedgekeurd. De voorstellen daarrond dateren van dit voorjaar, maar een beslissing liet op zich wachten omdat de sociale partners het niet eens geraakten over heel wat maatregelen. Nu heeft de regering dus de knoop doorgehakt.

De maatregelen moeten nog geconcretiseerd worden in de komende maanden. We bieden u al een eerste overzicht: 

Kleine flexibiliteit

De 38-uren week wordt geannualiseerd via artikel 20 bis (kleine flexibiliteit). Er volgt dus geen algemeen wettelijk voorschrift over deze flexibele 38-uren week. De sectoren en/of werkgevers kunnen de annualisering van de arbeidstijd (en dus flexibele werkweek) invoeren door middel van een cao of een wijziging van het arbeidsreglement. Omdat deze regeling al bestaat vandaag via artikel 20 bis van de arbeidswet, is er niet veel nieuws onder de zon.

Extra overuren

In onderling akkoord kunnen werknemers, mits toestemming en op vrijwillige basis 100 overuren per jaar extra presteren. Hiervoor is geen toestemming nodig van de vakbonden. Voor deze overuren moet u geen inhaalrust geven, wel een overloon betalen. De werknemer moet om de 6 maanden zijn akkoord voor de extra overuren bevestigen.

Opleidingsdagen

De vormingsinspanning van 1,9% van de loonmassa wordt vervangen door een interprofessionele doelstelling van gemiddeld 5 dagen opleiding per voltijdse werknemer per jaar. Deze doelstelling wordt gerealiseerd in stappen. Op sectoraal of ondernemingsniveau kunnen hierrond maatregelen getroffen worden. Zoniet, zal er een basisrecht van 2 opleidingsdagen per voltijdse werknemer per jaar geïnstalleerd worden.

Occasioneel telewerk

Er komt een wetgevend kader voor occasioneel telewerk in geval van overmacht.

Sectoren of ondernemingen zullen ook nog kunnen kiezen voor:

  • grote flexibiliteit in de arbeidsduur
  • plusminus conto (arbeidsduur gespreid over maximaal 6 jaar)
  • uitzendarbeid van onbepaalde duur
  • vereenvoudiging van deeltijdse arbeid (uurroosters in het arbeidsreglement vervangen door een algemeen kader en verwittigingstermijn voor variabele uurroosters)
  • vakantie opsparen via loopbaansparen
  • verlenging palliatief verlof en gemotiveerd tijdskrediet wegens zorgmotief
  • glijdende werktijden
  • schenking van verlofdagen

Aanpassingen rond loonnorm

Daarnaast wordt ook de wet van 1996 met betrekking tot de loonnorm aangepakt en gemoderniseerd. Deze wet zou binnenkort een nieuw controle-en sanctiemechanisme voorzien waarbij de administratieve boetes voor een werkgever die de wet overtreedt, zouden oplopen tot 30.000 euro per werknemer. Verder zal de baremieke verhoging en de indexering van het loon gewaarborgd blijven en zal bij het bepalen van de loonnorm niet alleen de toekomst maar ook het verleden (evolutie van de loonkost) meegenomen worden ter overweging.

Meer weten?

Contacteer ons.