Consult

Robotisering en digitalisering: 8 op 10 werkgevers verwachten netto jobverlies ondanks extra aanwervingen

Studie ACERTA: bijna de helft van de werkgevers denkt dat impact van robotisering en digitalisering zich al over drie tot vijf jaar zal manifesteren

Brussel, 31 augustus 2017 – Uit een onderzoek dat hr-dienstengroep ACERTA liet voeren bij 469 CEO’s en directieleden, blijkt dat 79% van de CEO’s op zoek zullen moeten gaan naar extra personeel.  De digitalisering en robotisering biedt kansen voor nieuwe medewerkers als gevolg van een productietoename of de behoefte aan specifieke competenties. Daarnaast geven ook 8 op de 10 CEO’s aan dat ze meer dan 5% van hun personeel zullen moeten laten gaan door de digitalisering. Terwijl minder dan 6 op de 10 uitgaan van meer dan 5% aanwervingen. Netto zullen er dus jobs verloren gaan. 47% van de werkgevers denkt dat  de impact van de robotisering zich zal manifesteren over 3 à 5 jaar.

De studie van ACERTA toont aan dat bedrijven wel bezig zijn met de digitalisering. CEO’s gaan ervan uit dat de impact het grootst zal zijn in de industrie (42%), gevolgd door de bank- en verzekeringssector (38%) en de dienstensector (35%). 47% denkt dat de impact van de vierde industriële revolutie op de eigen organisatie al voor over 3 à 5 jaar is, 41% later dan 5 jaar.

Chris Wuytens, managing director van Acerta: “Hoewel werkgevers de komende jaren hun heil zullen gaan zoeken in nieuwe technologieën om uitdagingen rond vergrijzing en arbeidskrapte op te lossen, zullen nieuwe technologieën de spanning op de arbeidsmarkt nog vergroten.  In de zoektocht naar talent zal immers een interne rematch van talenten binnen de organisatie steeds belangrijker worden gezien een werkgever zijn nieuwe  medewerkers elders steeds moeilijker zal vinden.”

Figuur 1: ingeschatte termijn van impact

79% verwacht extra aanwervingen maar netto een kleiner personeelsbestand

Verwacht wordt dat computers en robots almaar meer taken zullen overnemen van de werknemers. Uit de studie komt duidelijk naar voor dat volgens de CEO’s dit impact zal hebben op het huidig personeelsbestand. Volgens hen zullen zowel kaderleden (3%), administratieve bedienden (21%), productiebedienden (25%) als arbeiders (16%) de impact voelen, terwijl 35% geen impact verwacht op de tewerkstelling.

Toch gaan CEO’s ervan uit dat ze op zoek zullen moeten naar mensen. 79% van hen geeft aan dat dit zal leiden tot extra aanwervingen,  21% van niet. De aanwervingen zullen nodig zijn omdat  de productie toeneemt (28%). En omdat de inhoud van de jobs verandert en hiervoor werknemers met andere competenties nodig zijn (51%). Chris Wuytens: ”Toegespitst op jobs zal deze nieuwe industriële revolutie niet veel verschillen van de derde industriële revolutie. Er zullen jobs verdwijnen en er zullen er nieuwe bijkomen. Gezien de krapte op de arbeidsmarkt vandaag en de toenemende vraag naar flexibiliteit op de arbeidsmarkt, zijn wij er van overtuigd dat  werkgevers een deel van de nieuwe capaciteiten zullen moeten zoeken bij hun huidige medewerkers.   Ze zullen er daarom goed aan doen de talenten van hun medewerkers  in kaart te brengen om ze maximaal te kunnen inzetten in deze veranderende realiteit. Ook opleidingen zullen een cruciale rol spelen in het rematchen van mensen aan nieuwe functievereisten. ”

Uit de studie blijkt echter dat directies veronderstellen dat de optelling van het verlies aan jobs en de creatie van nieuwe jobs per saldo zal uitdraaien op minder personeelsleden.  8 op 10 CEO’s verwacht ten gevolge van Industry 4.0* meer dan 5% van zijn personeel te moeten laten gaan, terwijl slechts 55% van hen verwacht meer dan 5% aan te werven. Netto mag dus verwacht worden dat door de 4e industriële revolutie bij de bestaande bedrijven  jobs verloren gaan.

Figuur 2: % respondenten dat een procentuele personeelsgroei of personeelsafbouw verwachten naar aanleiding van Industry 4.0

Nieuwe technologieën vergroten spanningen op de arbeidsmarkt

De stijgende loonkost, de concurrentie en productvernieuwing zorgen ervoor dat CEO’s mee willen evolueren. Ze erkennen de impact van de robotisering op hun personeelsbeleid. Ze zien er een opportuniteit in om te reageren op de krapte op de arbeidsmarkt en op de uitstroom van oudere werknemers. Maar het nieuwe landschap vereist een grondige update van het huidig wetgevend kader rond Werkbaar en Wendbaar werk. 

Chris Wuytens: “De maatregelen die Kris Peeters heeft genomen zijn enkele eerste stappen in de goede richting. Maar ze gaan niet ver genoeg om de nieuwe behoeftes waaraan organisaties zullen moeten voldoen in te vullen. Het nieuwe wettelijke kader zal meer in sync moeten zijn met de vierde industriële revolutie zodat werkgevers wendbaarder worden en zich sneller kunnen aanpassen aan deze nieuwe omgeving.” 

Figuur 3: Waarom investeren werkgevers in Industry 4.0?

 

*Een definitie van de vierde industriële revolutie of Industry 4.0

Met de vierde industriële revolutie wordt bedoeld: een nieuwe vergaande stap in robotisering en automatisering, met slimme machines die evolueren naar artificiële intelligentie. Die evolutie gaat gepaard met een doorgedreven digitalisering, met steeds snellere en diepgaandere ontwikkelingen, met de analyse en het gebruik van omvangrijke (big) data. Daaruit ontstaan disruptieve businessmodellen, organisaties die het helemaal anders aanpakken dan de traditionele. Denk aan het veelbesproken Uber versus de traditionele taxibedrijven, of Airbnb versus de traditionele hotelindustrie, maar ook aan kick-starts met crowdsourcing, bankzaken via Google enz. 

Meer info over dit persbericht

Contacteer Sylva De Craecker