Abonnementsvoorwaarden Update Indexen & Lonen

De hierna opgenomen voorwaarden zijn integraal van toepassing bij het gebruik van UPDATE INDEXEN & LONEN, ongeacht de hoedanigheid van de gebruiker. Zij vormen een aanvulling op de bijzondere voorwaarden, zoals opgenomen op de bestelbon of in een aparte overeenkomst.

1. Product en intellectuele eigendomsrechten

UPDATE INDEXEN & LONEN is een abonnement waarbij de abonnee maandelijks 2 e-mails ontvangt per opgegeven e-mailadres.

  • Index van de consumptieprijzen, gezondheidsindex en sociale gezondheidsindex;
  • Index- en conventionele verhogingen van alle Paritaire Comités.

Acerta Consult kan niet aansprakelijk gesteld worden voor welke schade ook veroorzaakt door het gebruik van de informatie van UPDATE INDEXEN & LONEN. Acerta Consult kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de correctheid van de informatie die via UPDATE INDEXEN & LONEN beschikbaar wordt gesteld. Zij streeft echter na dat deze informatie overeenstemt met de vigerende reglementering en de heersende interpretatie ervan. De abonnee verbindt er zich toe de informatie, opgenomen in UPDATE INDEXEN & LONEN niet te verdelen, te verhuren of het gebruiksrecht ervan verder te verdelen en die niet te gebruiken in een netwerk, in timesharing, in multi-CPU of multigebruikersconfiguratie, tenzij de overeenkomstige vergoedingen hiervoor betaald zijn.

Niets uit deze uitgave mag gekopieerd worden en/of aan derden worden overgemaakt, ongeacht de wijze van kopiëren, tenzij hiervoor voorafgaand en uitdrukkelijk toestemming is gegeven door Acerta Consult. Deze bepaling geldt niet voor beperkte kopieën (maximum 10 lijnen) mits uitdrukkelijke en volledige bronvermelding.

2. Prijs

De prijs van het abonnement wordt jaarlijks aangepast, rekening houdend met de evolutie van de index en van de productiekosten, met een maximale prijsstijging van 8% per jaar. Deze prijs kan geraadpleegd worden op acerta.be of wordt op eenvoudig verzoek aan de klant meegedeeld.

3. Opzeg abonnement

Elk abonnementsjaar heeft een duur van 12 maanden. Het abonnementsjaar wordt geacht in te gaan op de dag van de ondertekening van de bestelbon. Het abonnement is opzegbaar tegen het einde van het abonnementsjaar, mits naleving van een opzeggingstermijn, die minstens 2 maanden voor het einde van het abonnementsjaar aan Acerta Consult moet worden betekend. De opzegging dient schriftelijk of per mail te gebeuren. Acerta Consult kan op elk moment de overeenkomst opzeggen mits inachtname van een opzeggingstermijn van 2 maanden.

4. Betaling van facturen

De facturatie gebeurt bij levering van het product. In geval van abonnement wordt de factuur jaarlijks bezorgd n.a.v. de levering van het product. Behoudens tegenstrijdige contractuele bepalingen zijn onze facturen te Leuven, netto en zonder disconto, binnen 30 dagen na factuurdatum betaalbaar. Voor iedere rekening die op de vervaldag niet betaald is, zal vanaf de 31ste dag na de factuurdatum, van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd zijn. Indien de cliënt in gebreke blijft met de betaling op de vervaldag en hem een aanmaning tot betaling wordt verstuurd, wordt het factuurbedrag automatisch verhoogd met 10%, zonder dat dit bedrag minder kan zijn dan 50 euro.

5. Bevoegde rechter

In geval van betwisting omtrent de geleverde producten en/of de facturatie ervan zijn enkel het Vredegerecht van het Eerste Kanton te Leuven of de Rechtbank van Koophandel te Leuven bevoegd.