Consult
27 juli 2016

Nieuwe verplichtingen voor werkgevers met Belgische werknemers in Nederland en in Frankrijk

Naar aanleiding van een Europese richtlijn moeten de Belgische werkgevers die werknemers tijdelijk te werk stellen in Nederland of Frankrijk, onder het regime van de Belgische sociale zekerheid, nieuwe verplichtingen nakomen. Dit geldt in het bijzonder voor de officiële kennisgeving vóór de tewerkstelling (bovenop het reeds verplichte A1-attest).

Daarnaast moeten buitenlandse werkgevers in staat zijn bepaalde documenten, in de taal van het betreffende land en raadpleegbaar binnen de grenzen van dat land, voor te leggen aan de inspectiediensten: loonfiches, betaalbewijzen van de lonen, kopie van de arbeidsovereenkomst, detacheringsattesten, aanstelling van een plaatselijke vertegenwoordiger...

Detachering van Belgische werknemers naar Nederland & Frankrijk – recente ontwikkelingen en bijkomende verplichtingen voor werkgevers

Recente wetswijzigingen in het kader van de implementatie van de Europese detacheringsrichtlijn in Nederland & Frankrijk verplichten Belgische werkgevers die personeel tijdelijk in die landen tewerkstellen onder Belgische sociale zekerheid, om te voldoen aan bijkomende verplichtingen.

In Frankrijk is dit van toepassing sinds 1 juli 2016; in Nederland trad deze regeling reeds in werking op 18 juni 2016.

Hierna bezorgen we u een beknopt overzicht van de belangrijkste verplichtingen voor werknemers die voor Belgische werkgevers naar Nederland of Frankrijk gedetacheerd worden.

Noteer dat voor sommige sectoren – bijvoorbeeld chauffeurs – deels afgeweken wordt van deze algemene verplichtingen. Onderstaande is trouwens niet van toepassing voor de tewerkstelling in deze landen onder het lokale stelsel van sociale zekerheid.

Voorafgaande melding van tewerkstelling in Nederland en Frankrijk

Naar analogie met de Limosa aangifte in België voor buitenlandse werkgevers die buitenlandse werknemers tijdelijk in België tewerk stellen, voeren de Franse en Nederlandse sociale inspectie de verplichting in om – naast het reeds verplichte A1 attest – een voorafgaande aangifte van tewerkstelling in Nederland Frankrijk opgemaakt wordt.

Voor Belgische werkgevers is dit relevant wanneer er Belgische werknemers onder Belgische sociale zekerheid tijdelijk in deze landen werken.

In Frankrijk is hiervoor reeds een website voor gelanceerd; deze geldt trouwens ook voor werknemers die slechts gedeeltelijk in Frankrijk werken voor buitenlandse werkgevers (simultane tewerkstelling eerder dan detachering). In Nederland wordt deze verplichting opgeschort in afwachting van de lancering van de Nederlandse website die hiervoor zal dienen.

Ter beschikking houden van documenten bij een lokale vertegenwoordiger

De nieuwe regels in Frankrijk & Nederland hebben tot doel om de inspectiediensten beter in staat te stellen te controleren of de dwingende arbeidsrechtelijke bepalingen gerespecteerd worden. Deze harde kern van arbeidsvoorwaarden worden ook beter gedefinieerd, vnl. arbeidsduur en minimumlonen, (incl. toeslagen bij overwerk, vakantiegeld en andere verplichte uitkeringen).
Om dit te staven, moeten buitenlandse werkgevers in staat zijn om een aantal documenten voor te leggen aan de inspectiediensten (gaande van loonfiches, bewijs van betaling van loon, kopieën van arbeidsovereenkomsten en detacheringsbewijzen, aanstelling van lokale vertegenwoordiger, enz.)

Alle documenten moeten in een officiële landstaal vertaald zijn en raadpleegbaar zijn binnen de landsgrenzen. Buitenlandse werkgevers moeten bijgevolg een vertegenwoordiger in Nederland of Frankrijk hiervoor aanduiden. Dit gebeurt via een schriftelijke volmacht.

Indien u het geheel van voorgaande verplichtingen niet respecteert, riskeert u evenzeer aanzienlijke geldboetes (tot meerdere duizenden euro’s) in beide landen.

Wat verandert er niet?

Naast deze typisch lokale verplichtingen, wijzen we u er graag op dat dit geen afbreuk doet aan de andere verplichtingen in het kader van detachering of simultane tewerkstelling die reeds lange tijd van toepassing zijn :

  • Voorafgaande aanvraag van een A1 attest bij de Belgische RSZ, waarvan uw gedetacheerde werknemers best een kopie op zak hebben wanneer zij in Nederland of Frankrijk werken.
  • Toepassing van de dwingende bepalingen van het lokaal arbeidsrecht (o.a. loon- & arbeidsvoorwaarden, arbeidsduur, enz.) wanneer in Nederland of Frankrijk wordt gewerkt.
  • Opmaak van een bijlage bij de Belgische arbeidsovereenkomst voor detacheringen van meer dan 1 maand.

Wat doet Acerta voor u? 

Acerta kan alle Belgische verplichtingen voor u regelen, van de aanvraag/verlenging van A1 documenten tot de opmaak van bijlagen bij de arbeidsovereenkomst en advisering over toepasselijke wetgeving bij internationale tewerkstelling. Onze consultants van Acerta International helpen u graag verder. 

Voor het Nederlandse of Franse luik van de verplichtingen (vertegenwoordiger, opmaakt van buitenlandse attesten en bijhouden van documenten) kan Acerta u in contact brengen met één van zijn buitenlandse partners.

Vermijd boetes en neem contact op met Acerta International. Onze experts staan steeds voor u klaar om een antwoord te bieden op al deze verplichtingen.

Meer weten?

Contacteer ons.