Consult

Meeste aandacht voor bonusbeleid in grote bedrijven en in Vlaanderen

 

Brussel, 20 december 2016 Uit de cijfers van Acerta blijkt dat de cashbonus nog steeds de meest courante vorm van individuele verloning is: een vijfde van alle werknemers ontvangt jaarlijks een extra beloning voor geleverde prestaties. In 2015 was het gemiddelde bedrag 1.935 euro. Onder dit gemiddelde gaan zeer uiteenlopende bedragen schuil. Voor sommige werknemers bedraagt dit variabele loon slechts enkele euro; voor andere werknemers gaat het over vele tienduizenden euro. Andere beloningsvormen zoals warrants en niet-recurrente bonussen stijgen gestaag de laatste jaren, maar blijven opvallend minder gekend in ons land.

Cashbonus

De cash premie is de meest gangbare beloningsvorm in ons land: 21% van de werknemers in België krijgt jaarlijks een cashbonus uitgekeerd. Het gemiddelde van zo’n cashbonus bedraagt €1.935 per werknemer per jaar. Er staat wettelijk geen beperking op dat bedrag, maar er dienen wel RSZ én belastingen betaald te worden op de cashbonus.

In Vlaanderen worden procentueel gezien een pak meer bonussen uitgekeerd: 22% van de werknemers in Vlaanderen kreeg een cashbonus in 2015, tegenover 11% in Wallonië en 11% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het gemiddelde bedrag van de premie verschilt ook erg van gewest tot gewest. Zo bedroeg de gemiddelde bonus die in 2015 werd toegekend aan bedienden in Vlaanderen 2.757 euro, in Wallonië 3.048 euro en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 4.308 euro.

De cijfers van Acerta tonen aan dat grote bedrijven meer aandacht hebben voor een bonusbeleid: maar liefst 44% van de werknemers in bedrijven met meer dan 500 loontrekkenden ontving vorig jaar een cashbonus. In bedrijven met minder dan 20 werknemers ziet zo’n 6% een premie op zijn rekening verschijnen. Bij bedrijven met 20 tot 100 werknemers is dat 15%, en bij bedrijven met 100 tot 500 werknemers 25%. Het gemiddelde bonusbedrag, per werknemer die een bonus ontvangt, is anderzijds wel groter in kleinere bedrijven dan in de grote ondernemingen.

“Cash premies zijn gangbaar voor werknemers van alle leeftijden en alle profielen, maar we zien dat mannen tussen 33 en 52 jaar de meeste kans hebben op een bonus. Arbeiders worden niet zo dikwijls op resultaten verloond, we zien dus vooral bedienden opduiken in onze cijfers”, aldus Sarah Peeters, director bij Acerta Consult.

Warrants: onbekend is onbemind?

Warrants zijn vandaag het minst bekende beloningssysteem in ons land: 1% van alle werknemers ontving vorig jaar warrants van zijn of haar werkgever, in 2012 was dat 0,5%. Warrants of aandelenopties geven een werknemer het recht om gedurende een bepaalde periode aandelen te kopen tegen een vooraf vastgelegde prijs. Het beleggingsproduct kan vóór de vervaldatum verkocht worden in ruil voor een netto voordeel. Warrants kunnen op individuele basis toegekend worden en kennen geen wettelijke beperking qua bedrag. De gemiddelde waarde van de uitgekeerde warrants tussen 2012 en 2015 lag op €11.726.

“Warrants zijn vandaag nog steeds niet zo gekend bij Belgische bedrijven, nochtans is dit ook voor kleinere bedrijven een mooie beloningsopportuniteit om toe te passen”, zegt Sarah Peeters. “De meeste grote organisaties kennen intussen warrants als verloningsvorm, maar ook voor kleinere ondernemingen bieden zij een opportuniteit om binnen een beheersbare loonkost hun werknemers een mooie extra-bonus aan te bieden. Het feit dat de werkgever op individuele basis kan beslissen aan welke werknemers hij eventueel warrants wenst aan te bieden is bovendien zeer belangrijk. De toekenning van warrants moet natuurlijk geregeld worden binnen het juiste juridische kader. Als hieraan de nodige aandacht is besteed, stellen we vast dat de administratieve afwikkeling van het proces perfect verloopt tot tevredenheid van werkgever en werknemer.”

Niet-recurrente bonussen

8,4% van alle werknemers kon in 2015 rekenen op een niet-recurrente bonus, dit is een stijging van 35% ten opzichte van 2012 toen 6,2% van de werknemers dergelijke bonus genoten. Niet-recurrente bonussen zijn voordelen gebonden aan de collectieve resultaten van een onderneming. Hierop betaalt de werkgever en werknemer wel een bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid, maar geen belastingen. Het maximumbedrag wordt jaarlijks door de overheid vastgelegd, voor 2017 is dit €3.255. Acerta berekende dat in de periode 2012-2015 een niet-recurrente bonus in ons land gemiddeld €948 bedroeg.

“De werkgever moet de doelstellingen op voorhand vastleggen voor de niet-recurrente bonus, en moet hiervoor vooraf een toekenningsplan indienen bij de overheid. Deze doelstellingen moeten bovendien een collectief karakter hebben: een duidelijk gedefinieerde groep van werknemers moet samen ervoor zorgen dat de doelstelling wordt gehaald. De werkgever moet dus duidelijk een keuze maken: indien hij zijn werknemers van de gunstige fiscale behandeling van deze bonus wil laten genieten, zal hij ze niet kunnen laten afhangen van de individuele bijdrage van de werknemer tot de resultaten van de onderneming. Natuurlijk is het mogelijk om enerzijds één of meerdere collectieve doelstellingen te voorzien (waarvoor de niet-recurrente bonus kan worden toegekend als deze doelstellingen worden gehaald) en daarnaast te voorzien in individuele doelstellingen die kunnen leiden tot de toekenning van een individuele bonus in cash of onder de vorm van warrants”, vertelt Sarah Peeters.

Bonusbeleid motiveert

Uit een bevraging van Acerta bij 2.000 Belgische werknemers leren we dat 60% van de ondervraagden momenteel geen verloning heeft op basis van de geleverde prestaties. “Vrij opmerkelijk aangezien de meerderheid van de werknemers er wel voor open staat. 70% vindt dat zijn of haar loon afhankelijk moet zijn van individuele prestaties, terwijl 43% aangeeft dat loon afhankelijk mag zijn van de collectieve prestaties binnen een bedrijf”, aldus Sarah Peeters. “Een bonus die de individuele prestaties beloont, motiveert werknemers, ongeacht de bedrijfsgrootte en ongeacht welke verloningsvorm. Er is dus nog ruimte voor alle werkgevers om na te denken over de verschillende verloningsbonussen”, weet Sarah Peeters.

Meer info over dit persbericht

Contacteer Sylva De Craecker